Openbaar onderwijs

Openbaar Onderwijs in Borger-Odoorn

Binnen de samenleving verandert de visie op, en de positie van het openbaar onderwijs. Wat betekent openbaar onderwijs en wat betekent ons openbaar onderwijs in onze regio? Wat maakt ons uniek en van waarde? Tegenwoordig is de keuze voor al of niet openbaar onderwijs niet langer vanzelfsprekend. Ouders willen in vrijheid kiezen welke school het beste bij hun kind en de eigen situatie past. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn wil herkenbaar openbaar onderwijs geven! Het thema kernwaarden is dan ook nadrukkelijk in onze missie & visie opgenomen.

Onze kernwaarden

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Op een openbare school is iedereen en specifiek ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leraar. Vanzelfsprekend wordt op onze scholen gewerkt vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs:

  • Iedereen is welkom: de openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Het staat onze scholen overigens vrij om nadere afspraken met ouders te maken over de wijze waarop zij met elkaar omgaan en wat ze van elkaar verwachten.
  • Iedereen is benoembaar : benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Aan leraren wordt wel de eis gesteld dat zij kunnen en zullen handelen overeenkomstig de beginselen van het openbaar onderwijs.
  • Wederzijds respect : de openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Van ons personeel wordt met name terughoudendheid verwacht in het uitdragen van de eigen levensbeschouwing.
  • Waarden en normen : de openbare school brengt iedere leerling in aanraking met maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden, die leven in de Nederlandse maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om de ontwikkeling van een houding, waarbij leerlingen leren respecteren dat medeburgers betekenis hechten aan diverse waarden.
  • Van en voor de samenleving : de openbare school is van en voor de samenleving en betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvormingsprocessen.
  • Levensbeschouwing en godsdienst : de openbare school biedt de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs te volgen. Voor leerlingen is het facultatief om aan deze lessen deel te nemen.

Onze openbare scholen leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden. Het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook een brede levensbeschouwing hoort daarbij omdat het deel uit maakt van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe!

Over OPO Borger-Odoorn

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is de onderwijsorganisatie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs