Over OPO Borger-Odoorn

Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn

De directeur-bestuurder vormt samen met de schoolleiders het managementteam. De strategische beleidsportefeuilles zijn verdeeld over de directeur-bestuurder en de directeur onderwijs. Iedere school staat onder leiding van een onderwijskundig schoolleider. De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en onderwijskundige aansturing van schoolteams. Het managementteam en de schoolleiders worden ondersteund door medewerkers van het onderwijsbureau.

Onze 11 openbare basisscholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2eExloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond. (Zie kaart).

Maatschappelijke context

Binnen de samenleving verandert de visie op, en de positie van het openbaar onderwijs. Wat betekent openbaar onderwijs en wat betekent ons openbaar onderwijs in onze regio? Wat maakt ons uniek en van waarde? Tegenwoordig is de keuze voor al of niet openbaar onderwijs niet langer vanzelfsprekend. Ouders willen in vrijheid kiezen welke school het beste bij hun kind en de eigen situatie past. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn wil herkenbaar openbaar onderwijs geven! Het thema kernwaarden is dan ook nadrukkelijk onze missie & visie opgenomen.

Onze missie

Het openbaar primair onderwijs Borger-Odoorn biedt leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen. Wij gaan voor onderwijs dat naast het aanleren van basisvaardigheden, ieder kind de ruimte biedt om te leren met het hoofd, het hart en de handen. Wij bieden ruimte voor diversiteit. Daarnaast wil het OPO Borger-Odoorn een vertrouwde partner zijn voor ouder en kind in opvoeding en ontwikkeling, waarbij sprake is van betrokkenheid en wederzijds respect

Onze visie

 • De scholen van het OPO Borger-Odoorn brengen leerlingen kennis en vaardigheden bij en leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen.
 • De scholen van het OPO Borger-Odoorn zijn een afspiegeling van onze samenleving. We richten ons in brede zin op talenten van kinderen, gekoppeld aan eigenaarschap.
 • Leerlingen van onze scholen krijgen binnen een sociale context, de kans uit te groeien tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden.
 • Leerlingen van onze scholen worden als “(wereld)burger” voorbereid op de toekomst.
 • Het OPO Borger-Odoorn is een inspirerende werkgever, die medewerkers ondersteunt en uitdaagt om kansen te benutten en zich verder te ontwikkelen. Het bestuur schept een klimaat voor verbetering. De organisatie draagt bij aan het creëren van een professionele organisatie.
 • Medewerkers van het OPO Borger-Odoorn zijn gemotiveerd, deskundig en bevlogen.
 • Medewerkers van het OPO Borger-Odoorn werken samen en professionaliseren zich door kennis en ervaringen te delen.
 • Kernbegrippen die bij onze visie horen zijn:
  • hoogwaardig onderwijs, gekoppeld aan opbrengstgericht werken;
  • ruimte voor diversiteit: wel gelijkwaardig maar niet gelijk;
  • groei gekoppeld aan eigenaarschap voor leerlingen en leraren;
  • veilige omgeving gekoppeld aan respectvol handelen;
  • interactie met de (maatschappelijke) omgeving van de school.

Goed onderwijs

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het geven van adequate begeleiding van leerlingen, rekening houdend met ieders talenten zijn belangrijke uitdagingen voor onze organisatie.

(Wereld)burgerschap

Ook het begrip”(wereld)burgerschap” is onlosmakelijk met ons hedendaags onderwijs verbonden. Media, internet en internationale contacten maken de wereld steeds kleiner en zorgen dat mensen wereldwijd met elkaar in verbinding staan.

Wereldwijs op het Platteland

We bieden kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. Om deze visie te realiseren zullen we actief partnership aangaan met ouders en hun kind(eren) en zullen we moderne middelen aanschaffen en inzetten (21st century skills) om kinderen tot ontwikkeling te brengen. Zodoende kunnen we een optimale leeromgeving creëren. Het is in het belang van onze leerlingen dat ze zich oriënteren op deze wereld, vandaar dat als motto voor ons strategisch beleidsplan is gekozen voor “Wereldwijs op het Platteland”.

Op een respectvolle manier: Niet Apart, Maar Samen!

Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn telt 11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgt samen met het onderwijsbureau in Borger voor ondersteuning en aansturing van het personeel.

De Raad van Toezicht is een intern orgaan dat toezicht houdt op de directeur-bestuurder van de stichting.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR behandelt ‘bovenschoolse’ aangelegenheden. In de GMR is een ouder- en personeelsgeleding vertegenwoordigd.
Iedere school heeft daarnaast een MR, die locatie-gebonden zaken bespreekt, waarbij de schoolleider een adviserende rol vervult.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van het de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs