Raad van Toezicht

Taken RvT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht richt zich in elk geval op:

  • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
  • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de  middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.
  • het toezien op de ontwikkelingen van het strategisch beleid en de kwaliteit van het onderwijs

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur.Daarnaast vervult de RvT de rol van werkgever voor de bestuurder. De benoeming vindt plaats conform het reglement Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar.

De leden zijn:

  • mw. drs. A. (Anky) J. Veldman, MMO, voorzitter en lid renumeratiecommissie
  • dhr. R. (Ron) van der Leck, lid en voorzitter financiële auditcommissie (een RvT heeft formeel geen penningmeester, want de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder)
  • dhr. A. (André) de Haan, lid en lid auditcommissie
  • mw. K. (Karen) de Jong, lid en lid renumeratiecommissie
Over OPO Borger-Odoorn

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is de onderwijsorganisatie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs