Bestuur en Raad van Toezicht

Taken RvT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht richt zich in elk geval op:

  • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
  • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de  middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.
  • het toezien op de ontwikkelingen van het strategisch beleid en de kwaliteit van het onderwijs

 

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur.Daarnaast vervult de RvT de rol van werkgever voor de bestuurder. De benoeming vindt plaats conform het reglement Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar.

De leden zijn:

  • mw. drs. A. (Anky) J. Veldman, MMO, voorzitter
  • dhr. drs. J.B. (Bernard) Jansen, lid en voorzitter financiële auditcommissie  (een RvT heeft formeel geen penningmeester, want de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder)
  • mw. mr. C. (Carine) Paas, lid
  • mw. K. (Karen) de Jong, lid
  • dhr. R. (Ron) van der Leck, lid (en lid financiële auditcommissie)

Bestuur.

In 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn ingestemd met het invoeren van een nieuw bestuursmodel voor het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis tot scheiding van de functies van bestuur en het toezicht daarop. Ook past het nieuwe bestuursmodel beter bij het openbaar primair onderwijs van de toekomst.

Met deze overstap naar een andere bestuursvorm is ook de taak van de gemeenteraad veranderd. Het recht op goedkeuring van de begroting en het recht op instemming met het jaarverslag wat sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn tot de taak van de gemeenteraad behoorde, is hiermee overgedragen aan de Raad van Toezicht van stichting OPO.

De gemeenteraad behoudt het recht om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen en voert jaarlijks overleg met het bestuur van stichting OPO. De overheidsverantwoordelijkheden zijn hiermee gewaarborgd.

De directeur bestuurder, dhr. G. Hagénus, bestuurt de stichting en dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de totale organisatie en de maatschappelijke functie van de stichting.

In de statuten is beschreven welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in detail zijn belegd bij de gemeenteraad, de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

Stuur een bericht aan de Raad van Toezicht

Bij verzending van dit bericht gaat u akkoord met onze privacyverklaring

Mogen wij u opnemen in onze mailinglijst?
Ja