Voor ouders

Een school voor uw kind

Het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn wil kinderen een veilige en stimulerende leeromgeving bieden waarbinnen oog is voor het ontwikkelen van persoonlijk talent. Waar kinderen en leerkrachten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en kinderen binnen een veilige, maar ook uitdagende plattelandsomgeving kunnen uitgroeien tot wereldwijze burgers.

Ondersteuning voor kinderen

Iedere school van het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn heeft een onder-steuningsstructuur om de zorg- en ondersteuningsbehoefte van kinderen af te stemmen. Om deze ondersteuning te coördineren en de leerkrachten hierbij te adviseren, zijn er op onze scholen ervaren interne begeleiders werkzaam. Regelmatig overleggen zij samen met de teamleider en het team van de school om de zorg en ondersteuning met betrekking tot alle leerlingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Als middel om de resultaten van leerlingen te  volgen wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem/LVS. Hierin worden zaken als individuele leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd met het observatiesysteem ZIEN.

Tussenschoolse opvang

Het schoolbestuur is  verantwoordelijk voor de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO). Dit maakt sinds 2006 een vast onderdeel uit van de schoolorganisatie, hetgeen betekent dat het schoolbestuur er op toe moet zien dat bij de invulling van deze verantwoordelijkheid o.a. aandacht moet zijn voor de kind vriendelijkheid en veiligheid van de ruimte. Het schoolbestuur van OPO Borger-Odoorn heeft er voor gekozen de tussenschoolse opvang in eigen beheer te organiseren of daar waar wenselijk, het onder te brengen bij gerenommeerde instellingen. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn hierover afspraken gemaakt.l.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. De belangrijkste zaken uit deze nieuwe wet zijn:

 • Reguliere en speciale scholen werken samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen.
 • Elk schoolbestuur heeft zorgplicht. Dit betekent dat het schoolbestuur van de school waar het kind wordt aangemeld voor een passende plek voor het kind dient te zorgen als er sprake is van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind.
 • Scholen, gemeenten en jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. Dit schoolbestuur maakt deel uit van het Samenwerkingsverband/SWV 22-02.
Voor ouders is de school de belangrijkste informatiebron als het om het passend onderwijs en om ondersteuning voor het kind gaat. Elke school heeft een intern ondersteuningsplan/IOP en een schoolondersteuningsprofiel/SOP waarin de ondersteuningsstructuur is beschreven. Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Veelgestelde vragen

 • U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt.
 • Dan kunt u contact opnemen met de schoolleider van de desbetreffende school (zie contactgegevens op deze website) en een afspraak voor een kennismakingsbezoek maken.
 • Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.
 • U kunt nu uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld.

Op de diverse websites van de scholen en/of in de schoolgidsen kunt u de meer informatie over de diverse scholen vinden.

De onderstaande schoolvakanties zijn overgenomen van de rijksoverheid. Ieder school kan voor bepaalde vakanties hiervan afwijken. Kijk daarvoor in de schoolgids van de betreffende school.

 • Herfstvakantie:   16 oktober t/m 24 oktober 2021
 • Kerstvakantie:   25 december 2021 t/m 9 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie:   19 februari t/m 27 februari 2022
 • Goedevrijdag:   15 april 2022
 • Pasen:   17 en 18 april 2022
 • Meivakantie:   23 april t/m 8 mei 2022
 • Hemelvaartsweekend:   26 en 27 mei 2022
 • Pinksteren:   5 juni en 6 juni 2022
 • Zomervakantie:   16 juli t/m 28 augustus 2022
  De eerste schooldag is maandag 29 augustus 2022.

Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te stellen en uit te voeren. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen en de scholen wordt gediend. Ook het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn beschikt over een klachtenregeling. De uitgebreide klachtenregeling is opgenomen in de algemene schoolgids, een verkorte versie vindt u hieronder:
Wat moet ik doen als ik een klacht heb over de school?

 • Neem allereerst contact op met de groepsleerkracht;
 • Als praten met de groepsleerkracht naar uw mening onvoldoende oplevert dan kunt u de teamleider benaderen voor overleg;
 • Mocht u er ook gezamenlijk niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met  de directeur bestuurder;
 • U kunt schriftelijk en ondertekend en binnen een jaar na het gebeuren een klacht indienen bij de directeur bestuurder. De directeur bestuurder kan besluiten de klacht zelf af te handelen en indien nodig stuurt hij u door naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon;
 • De vertrouwenspersoon neemt kennis van uw klacht en gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ingeval u van mening blijft dat uw klacht onvoldoende is afgehandeld, dan kan de vertrouwenspersoon u desgewenst begeleiden bij de indiening van uw klacht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen).De werkwijze van de geschillencommissie is beschreven op de website: www.onderwijsgeschillen.nl
Over OPO Borger-Odoorn

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn is de onderwijsorganisatie voor het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn.

De basisscholen voor openbaar basisonderwijs werken met elkaar samen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit en schoolprofiel. Doel van de samenwerking is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

 

 

opoborger-slogan